Zaznacz stronę

Dr Łukasz Chojniak

Rzecznik Adwokatury

Od wielu lat wykonuję zawód adwokata. Brałem udział w pracach Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jako jej członek. Sprawowałem mandat członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
a w tegorocznych wyborach zostałem kolejny raz wybrany do jej składu.

Kandyduję na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Dr Łukasz Chojniak

Byłem Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pełniąc tę funkcję stworzyłem nowoczesny, sprawnie działający pion dyscyplinarny przystosowany do aktualnych realiów postępowań dyscyplinarnych, nastawiony na transparentną komunikację z adwokatami i organami Adwokatury.

Zaprosiłem do współpracy aplikantów adwokackich jako protokolantów wierząc, że taka współpraca najlepiej służy Adwokaturze, wprowadza młodsze pokolenia w realia zasad wykonywania naszego zawodu i angażuje ich w pracę na rzecz samorządu.

W ramach mojej działalności w samorządzie adwokackim od początku zajmuję się zagadnieniami etyki adwokackiej i zasadami wykonywania zawodu.

Praktykę adwokacką łączę z działalnością naukową i dydaktyczną. Kształcę kolejne pokolenia aplikantów adwokackich prowadząc zajęcia z zakresu prawa i postępowania karnego.

Jestem doktorem nauk prawnych, adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, autorem ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i postępowania karnego.

Orzekam w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, a także jestem członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandyduję na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.
Co chcę zmienić?

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury powinien:

Wspierać wszystkich aplikantów i adwokatów

Być otwartym na rozmowę, promować mediacje i pomagać koncyliacyjnie rozwiązywać konflikty.

Wspierać rzeczników izbowych w całej Polsce 

Wspierać ich w najtrudniejszych sprawach, czuwać nad jednolitą praktyką funkcjonowania pionów dyscyplinarnych, organizować cykliczne szkolenia i wspólnie z rzecznikami izbowymi mierzyć się z wyzwaniami postępowań dyscyplinarnych.

Zbudować nowocześnie funkcjonujący referat

Referat z elektronicznym dostępem i obiegiem dokumentów, pozwalającym na sprawny przepływ informacji pomiędzy referatami dyscyplinarnymi we wszystkich Izbach.